September 2019: 59e opeenvolgende daling van de werkloosheid in Brussel

Brussel, 2 oktober 2019 – Eind september telt het Brussels Gewest 89.306 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,9%. Deze 59e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 1.374 personen tegenover 2018 (-1,5%), van 4.822 personen tegenover 2017 (-5,1%) en van 8.987 personen tegenover 2016 (-9,1%). In vergelijking met september 2015 is het aantal werkzoekenden met 14.065 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 13,6% in 4 jaar.

Met een 76e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 25,3%. Brussel telt 9.262 jonge werkzoekenden in september 2019, hetzij 215 minder dan vorig jaar (-2,3%), 1.190 minder dan in september 2017 (-11,4%) en 2.251 minder dan in september 2016 (-19,6%). Sinds 2015 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 26,0% (-3.248).

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind september 2019 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,9% (15,2% voor de mannen en 16,6% voor de vrouwen). In september 2018 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,2%.

De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2018 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,2% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind september 2019 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89.306 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 1.374 personen (-1,5%) op jaarbasis.

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand september 12.973 personen (9.185 herinschrijvingen en 3.788 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 12.729 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 244 personen(+0,3%).

De belangrijkste kenmerken en evoluties van de werkloosheid in het Brussels Gewest worden hieronder ter illustratie weergegeven in volgende tabel.

Tabel 1: Belangrijkste kenmerken en evoluties van de werkloosheid in het Brussels Gewest – september 2019

Het Brussels Gewest telt 57.813 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.702 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 25.791 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.

In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 89.306 ingeschreven NWWZ in september 2019 waren er 11.881 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 13,3% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.262 jonge NWWZ, zijn er 1.835 gebruikers van het OCMW, hetzij 19,8%.

We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met-6,5%. We stellen daarentegen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+670 personen, +13,3%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 8,4%.

Tabel 2: Belangrijkste kenmerken en evoluties van de jongerenwerkloosheid in het Brussels Gewest – september 2019

Er zijn 9.262 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een stijging vast van het aantal jonge NWWZ met 1.130 eenheden (+13,9%). Op jaarbasis noteren we een daling van de jongerenwerkloosheid (met 215 NWWZ, ofwel -2,3%) in vergelijking met september 2018. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 24,7% in september 2018 gestegen tot 25,3% in september 2019, wat dus een stijging betekent van 0,6 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand september 2019 heeft Actiris in totaal 26.152 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 8.120.

In september 2019 kwamen 3.549 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een stijging van 541 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 1.860 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt met een stijging van 335 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in september 2019 heeft Actiris 1.660 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een stijging van 74,7% ten opzichte van vorig jaar.

Voor meer info & contact:

Pascale Hourman – Woordvoerster Actiris

Tel. 0478 60 21 74

phourman@actiris.be

Over Actiris

 Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het view.brussels te coördineren.

 Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

 

Download hier het volledig persbericht

Persbericht Actiris.pdf

PDF - 724 Kb

 

 

 

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be