Financiële sector schiet langdurig werkzoekenden te hulp

Actiris heeft een in Brussel onuitgegeven aanpak ontwikkeld om langdurige en/of laaggeschoolde werkzoekenden aan werk te helpen. De TVA-methode, wat staat voor Tussenkomst bij Vraag en Aanbod, kijkt niet naar het cv van de werkzoekende, maar focust volledig op zijn of haar vaardigheden.

Met de TVA-werkwijze kunnen mensen die erg ver van de arbeidsmarkt staan aan werk geholpen worden en wordt tegelijkertijd gestreden tegen discriminatie. Een aanpak die privé-investeerders overtuigd heeft, want ze financieren het project via het mechanisme van de Social Impact Bond.

Wat is de TVA-methode (Tussenkomst bij Vraag en Aanbod)?

De TVA is een originele methode om de tewerkstelling van doelgroepen die erg ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn aan werk te helpen. Voor langdurig werkzoekenden en laaggeschoolden kan een cv een grote hindernis zijn. Een cv met gaten of met een slordige lay-out wordt snel aan de kant geschoven. In andere gevallen zorgt de naam die bovenaan het cv prijkt daarvoor. Terwijl geen van deze zaken hoeven te betekenen dat de werkzoekende niet bekwaam zou zijn.

Met de TVA-methode wordt het cv achterwege gelaten en wordt er enkel gefocust op de noden van de werkgever. De werkgever kiest niet langer op basis van cv’s: het is de werkzoekende die in functie van de werkaanbiedingen – minimaal drie – die hem of haar aangeboden worden zijn job en functie kiest. De rollen worden dus omgedraaid, wat niet alleen discriminatie bij aanwerving vermijdt, maar ook de werkzoekende – die niet langer werkzoekende, maar “professional” genoemd wordt – meer betrekt bij het proces.

De Mission Locale van Vorst testte met steun van Actiris de methodologie in 2015, binnen een wijkcontract. Er werd een specifieke TVA-dienst opgestart. Die bracht professional en werkgever samen en onderhandelde het arbeidscontract, zodat het voor beide partijen een positieve uitkomst zou hebben. De dienst zorgde ook voor de opvolging en bleef de rol van bemiddelaar spelen. Bij eventuele problemen konden beide partijen bij de TVA-medewerkers terecht om samen naar oplossingen te zoeken.

De TVA-dienst begeleidt elk jaar ongeveer 100 werkzoekenden met oog op een duurzame tewerkstelling. Het is daarbij interessant om op te merken dat er, op een totaal van 187 hertewerkstellingen sinds 2015, slechts 7 keer een contract werd verbroken. Een cijfer dat zonder twijfel de doelgerichtheid van de werkwijze, waarbij de rol van de bemiddelaar vraag en aanbod dichter bij elkaar brengt , illustreert. “De TVA-aanpak toont aan dat iedereen ‘inzetbaar’ is. Ze stelt ook een fundamentele vraag: wie biedt aan en wie vraagt? Eigenlijk doen zowel werkgever als werkzoekende beide. De TVA-methode prijst de werkzoekende naar waarde en speelt in op de noden van ondernemingen. Bovendien is het een uitzonderlijk middel tegen discriminatie bij de aanwerving.”, stelt Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.

Hoeveel werkzoekenden komen in aanmerking ?

De goede resultaten moedigen Actiris vandaag aan om de aanpak toegankelijk te maken voor meer Brusselse werkzoekenden. Vanaf april 2018 wordt TVA dan ook uitgebreid naar het hele Brusselse Gewest. Het doel van die uitbreiding is om 300 werkzoekenden per jaar te bereiken. Tegen 2022 zullen dus 1 200 Brusselse werkzoekenden, en evenveel ondernemingen, kunnen deelnemen aan het project.

Wat is een Social Impact Bond ?

Om de TVA-methodologie te ontwikkelen en uit te breiden naar het volledige Brusselse grondgebied, wordt een al even originele financieringsmethode gebruikt: de Social Impact Bond. Daarbij gaat het om privé-investeringen in projecten met een maatschappelijke meerwaarde.

In 2014 was Actiris medepionier bij de lancering van de eerste Social Impact Bond in België. Die droeg bij tot het vandaag succesvolle TVA-programma dat ontwikkeld werd door de vzw Duo for a Job. Duo for a Job brengt jonge werkzoekende nieuwkomers samen met werknemers van 50 of ouder van dezelfde sector. Die ervaren werknemers begeleiden hen dan in hun zoektocht naar werk.

Bij TVA wordt er gefocust op werkzoekenden met een lage scholingsgraad of werkzoekenden die langer dan 2 jaar werkloos zijn. Dankzij de samenwerking met Kois Invest, een Belgische vennootschap gespecialiseerd in de financiering van projecten met een grote maatschappelijke impact, wordt de voorfinanciering gedekt door privé-investeerders. De totale investering, voor een bedrag van 2,3 miljoen €, zal de TVA-werking voor een periode van 5 jaar bekostigen. Het rendement van de investeerders wordt bepaald door de behaalde resultaten, meerbepaald de hertewerkstellingsgraad van de deelnemers:

  • Als de resultaten lager liggen dan die van de controlegroep, verliezen de investeerders de volledige geïnvesteerde som.
  • Als de hertewerkstellingsgraad tussen 1% en 50% hoger ligt dan bij de controlegroep, krijgen de investeerders hun som terugbetaald, zonder premie.
  • Als de resultaten tussen 50% en 100% hoger liggen dan die van de controlegroep, krijgen de investeerders een premie bovenop hun investering. Die progressieve premie wordt geplafonneerd op 7,5%.

« In 2014 begeleidden we al de eerste Belgische Social Impact Bond “Duo for a Job” en hielpen we zo mee aan de integratie van jonge migranten op de Brusselse arbeidsmarkt. We zijn dan ook enorm blij dat we ook bij een tweede SIB betrokken zijn, deze keer om een ander belangrijk maatschappelijk probleem te tackelen: langdurige werkloosheid”, zegt François de Borchgrave, medeoprichter en algemeen bestuurder van Kois Invest. Hij voegt er nog aan toe dat “we heel erg trots zijn dat we Social Impact Bonds succesvol hebben kunnen lanceren. Het geeft ons extra wapens om verschillende actoren samen te brengen voor een zelfde doel, ieder met zijn eigen specialiteit. Bij TVA zijn dat er 3: Actiris bepaalt het maatschappelijke doel dat behaald moet worden en wordt de “koper” van de maatschappelijke resultaten, de TVA-dienst werkt volgens hun eigen methode met langdurig werklozen om samen een job te vinden en tot slot dragen de sociale investeerders het risico op falen van het project. Als het luk, wint iedereen erbij, vooral de mensen die terug aan het werk zijn.”

“Ik heb besloten om in TVA te investeren omdat ik verleid werd door hoe innovatief de methode is. Bovendien biedt het een antwoord op een échte maatschappelijke nood en overtuigde de kwaliteit van de teams die het project begeleiden me. Het financieringsmechanisme vond ik relevant: mijn investering heeft een echte betekenis en de Staat benut publieke middelen optimaal. Actiris zal bijvoorbeeld enkel uitbetalen in functie van het effectieve resultaat, de hertewerkstelling van een bijzonder kwetsbare doelgroep”, aldus Piet Colruyt, sociaal investeerder.

Als de doelstellingen niet gehaald worden, wordt er ook geen enkele openbare euro gespendeerd: de risico’s worden gedragen door de privé-investeerders. En als de doelstellingen wel gehaald worden, verdient de maatschappij hoe dan ook de investering terug, door de daling van sociale kosten en de verhoging van de fiscale inkomsten, die hoger liggen dan het rendement uitgekeerd aan de investeerders. Het project is dus altijd een goede zaak voor de belastingbetalers.”, besluit Grégor Chapelle, algemeen directeur van Actiris.

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be