De Brusselse werkloosheidscijfers

Eind februari telde Brussel 90.715 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Dat is een stijging van 2.977 personen tegenover vorig jaar (+3,4%).

Belangrijke verduidelijking rond de stijging van het aantal ingeschreven werkzoekenden bij Actiris : Actiris stelt een stijging vast van het aantal ingeschreven werkzoekenden die het leefloon of het equivalent ervan ontvangen. Deze stijging is te wijten aan de wijziging van de geldigheidsduur van hun inschrijving: de werkzoekenden die in deze categorie zijn ingeschreven, moeten zich niet langer om de 3 maanden opnieuw inschrijven, maar blijven automatisch ingeschreven tot het einde van hun recht op een leefloon, waardoor het totaal aantal werkzoekenden automatisch mee stijgt. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat dit geen invloed heeft op het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, dat aantal is namelijk gedaald met -3,2% tegenover vorig jaar. Als de werkzoekenden die gebruik maken van het OCMW buiten beschouwing worden gelaten, zou Actiris een jaarlijkse daling van het aantal werkzoekenden van -1,2% hebben vastgesteld (in plaats van een stijging van 3,4%).

De werkloosheidsgraad bedraagt 15,0%, een stijging van +0,5% tegenover januari 2023. Ter herinnering: de werkloosheidsgraad is het percentage van de beroepsbevolking dat werkzoekende is. De beroepsbevolking is de bevolking in de werkende leeftijd die werkt of werk zoekt. De inactieven, die niet worden meegenomen in de berekening van de werkloosheidsgraad, zijn mensen van 15 jaar of ouder die noch werken noch werkzoekenden zijn (onder andere studenten en gepensioneerden).

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand januari 8.844 personen (6.617 herinschrijvingen en 2.227 nieuwe inschrijvingen) tegenover een uitstroom van 10.024 personen. Dit komt neer op een daling van het aantal werkzoekenden met 1.180 personen ( -1,3%) ten opzichte van een maand geleden. Van de 90.715 werkzoekenden zijn 48% vrouw en 52% man.

Kenmerken van de Brusselse werkzoekenden

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens categorie - 02/2024
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens categorie - 02/2024

Evolutie op jaarbasis: Actiris noteert een daling van -3,2% (-1.620 personen) van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en een stijging van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (+591 personen, +9,4%). Het aantal andere niet-werkende werkzoekenden stijgt met +13,3% (4.006 personen).

Van de 90.715 werkzoekenden zijn er 17.244 personen (19,0%) ingeschreven bij het OCMW, een stijging van +24,6% ten opzichte van een jaar geleden.

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens werkloosheidsduur - 02/2024
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens werkloosheidsduur - 02/2024

Evolutie op jaarbasis: het aantal werkzoekenden dat minder dan een jaar op zoek was naar werk stijgt met +4,2% (+1.445 personen). Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsduur tussen 1 en 2 jaar stijgt met +20,2% (+2.363 personen). Het aandeel langdurig werkzoekenden (+2 jaar) daalt met -2,0% (-831 personen).

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens leeftijd - 02/2024
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens leeftijd - 02/2024

Evolutie op jaarbasis: het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar stijgt met +9,2% (+875 personen). De leeftijdsgroep 25-49 stijgt ook met +4,0% (+2.208 personen). De categorie 50+ daalt (-0,5% -106 personen).

 

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens studieniveau - 02/2024
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens studieniveau - 02/2024

Evolutie op jaarbasis: wat opleidingsniveau betreft, stijgen alle categorieën: +2,5% (+1.372 personen) voor de laaggeschoolde werkzoekenden, +3,2% (+585 personen) voor de middengeschoolde werkzoekenden en +6,8% (+1.020 personen) voor de categorie hooggeschoolde werkzoekenden.

Meer cijfers

Op zoek naar gedetailleerde cijfers over werkzoekenden en vacatures in het Brussels Gewest? Die kan u raadplegen op viewstat.actiris.brussels.

U vindt hier elke 15e van de maand een gedetailleerd rapport over de werkgelegenheid in Brussel.

Meer weten over de verschillende categorieën werkzoekenden? Ontdek het hier.

Romain Adam

Romain Adam

Porte-parole, Actiris

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be