De Brusselse werkloosheidscijfers

Eind juni telde Brussel 89.156 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Dat is een stijging van +1.938 personen tegenover vorig jaar (+2,2%).

Belangrijke verduidelijking rond de stijging van het aantal ingeschreven werkzoekenden bij Actiris:

Actiris stelt een stijging vast van het aantal ingeschreven werkzoekenden die een leefloon of het equivalent ervan ontvangen. Deze stijging is te wijten aan de wijziging van de geldigheidsduur van hun inschrijving: de werkzoekenden die in deze categorie zijn ingeschreven, moeten zich niet langer om de 3 maanden opnieuw inschrijven, maar blijven automatisch ingeschreven tot het einde van hun recht op een leefloon, waardoor het totaal aantal werkzoekenden automatisch mee stijgt. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat dit geen invloed heeft op het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, dat aantal is namelijk gedaald met -0,2% tegenover vorig jaar. Als de werkzoekenden die gebruik maken van het OCMW buiten beschouwing worden gelaten, zou Actiris een lichtere stijging van het aantal werkzoekenden van +1,1% hebben vastgesteld.

De werkloosheidsgraad bedraagt 14,2%, een stijging van +0,3% tegenover juni 2023. Ter herinnering: de werkloosheidsgraad is het percentage van de beroepsbevolking dat werkzoekende is. De beroepsbevolking is de bevolking in de werkende leeftijd die werkt of werk zoekt. De inactieven, die niet worden meegenomen in de berekening van de werkloosheidsgraad, zijn mensen van 15 jaar of ouder die noch werken noch werkzoekenden zijn (onder andere studenten en gepensioneerden).

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand mei 8.492 personen (7.054 herinschrijvingen en 1.438 nieuwe inschrijvingen) tegenover een uitstroom van 8.625 personen. Dit komt neer op een daling van het aantal werkzoekenden met 133 personen (-0,1%) ten opzichte van een maand geleden. Van de 89.156 werkzoekenden zijn 48% vrouw en 52% man.

Kenmerken van de Brusselse werkzoekenden

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens categorie - 06/2024
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens categorie - 06/2024

Evolutie op jaarbasis: Actiris noteert een daling van -0,2% (-102 personen) van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en een stijging van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (+436 personen, +8,4%). Het aantal andere niet-werkende werkzoekenden stijgt met +5,2% (+1.604 personen).

Van de 89.156 werkzoekenden zijn er 16.707 personen (18,7%) ingeschreven bij het OCMW, een stijging van +7,4% ten opzichte van een jaar geleden.

 

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens werkloosheidsduur - 06/2024
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens werkloosheidsduur - 06/2024

Evolutie op jaarbasis: het aantal werkzoekenden dat minder dan een jaar op zoek was naar werk blijft stabiel met (+0,1%, +22 personen). Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsduur tussen 1 en 2 jaar stijgt met +15,2% (+1.881 personen). Het aandeel langdurig werkzoekenden (+2 jaar) blijft stabiel (+0,4%, +35 personen).

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens leeftijd - 06/2024
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens leeftijd - 06/2024

Evolutie op jaarbasis: het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar stijgt met +6,8% (+581 personen). De leeftijdsgroep 25-49 stijgt ook met +3,0% (+1.637 personen). De categorie 50+ daalt met -1,2% (-280 personen).

 

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens studieniveau - 06/2024
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens studieniveau - 06/2024

Evolutie op jaarbasis: wat opleidingsniveau betreft, stijgen alle categorieën: +0,5% (+264 personen) voor de laaggeschoolde werkzoekenden, +3,6% (+638 personen) voor de middengeschoolde werkzoekenden en +7,1% (+1.036 personen) voor de categorie hooggeschoolde werkzoekenden.

Meer cijfers

Op zoek naar gedetailleerde cijfers over werkzoekenden en vacatures in het Brussels Gewest? Die kan u raadplegen op viewstat.actiris.brussels.

U vindt hier elke 15e van de maand een gedetailleerd rapport over de werkgelegenheid in Brussel.

Meer weten over de verschillende categorieën werkzoekenden? Ontdek het hier.

Nora Ed-Daoui

Nora Ed-Daoui

Woordvoerster, Actiris

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be